Vitamin Food: या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे जाणवतो सतत थकवा, येतात हातपायाला मुंग्या!

Vitamin Food: या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे जाणवतो सतत थकवा, येतात हातपायाला मुंग्या!

Health Care: या जीवनसत्त्वाची कमतरता जाणवताच शरीर थकवा, कामात रस नसणे आणि हात-पायांमध्ये मुंग्या येणे अशा गोष्टी जाणवतात.

Health Care: या जीवनसत्त्वाची कमतरता जाणवताच शरीर थकवा, कामात रस नसणे आणि हात-पायांमध्ये मुंग्या येणे अशा गोष्टी जाणवतात.

Go to Source