खडकवासला धरणसाखळीवर पाऊस रुसला!

खडकवासला धरणसाखळीवर पाऊस रुसला!