राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयाला 48 कोटींचा निधी

राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयाला 48 कोटींचा निधी